Vanrednoj izbornoj Skupštini Konjičkog saveza Vojvodine koja je održana 24. aprila 2017.godine u Novom Sadu prisustvovalo je 10 delegata predstavnika članova Saveza, konstatovala je verifikaciona komisija i zaključila da Skupština ima kvorum sa prisutnih 10 od 11 članova Skupštine.

Skupština je izabrala radna tela, usvojila predlog dnevnog reda i otpočela sa radom. Na dnevnom redu pod tačkom 5 našao se predlog izmena i dopuna Statuta Konjičkog saveza Vojvodine, nakon uvida u predlog Skupština ga je jednoglasno usvojila. Novi Statut je usklađen sa zakonom o sportu. Pod tačkom 7 došlo je do izbora predsednika, podpredsednika i članova Upravnog odbora. Predlozi su javno iznošeni i jednoglasno su izabrani:

  • Predsednik KSV: Dejan Suvajdžić
  • Podpredsednik KSV: Boško Ristić
  • Članovi Upravnog odbora: Livia Futo, Vanja Poček, Mihajlo Štefulik

Članovi Nadzornog odbora:

Predsednik NO: Vukica Pavlović

Članovi NO: Jelica Milutinović i Ivan Stevanović

Sekretar KSV: Ljiljana Poček

Pod tačkom 9. Razgovaralo se o pridruženim članovima na koje nam je skrenuta pažnja te za blagovremenim ažuriranjem tog članstva. Odlučeno je da se putem elektronske pošte obaveste i da se u roku od 14 dana od dana prijema obaveštenja dostave obnovljene pristupnice i ostala dokumentacija neophodna za pridruženo članstvo. Predlog je jednoglasno usvojen.